Learn Albanian Numbers

How to say the numbers and count in Albanian

NumberWritingAudio
0zero
1një
2dy
3tre
4katër
5pesë
6gjashtë
7shtatë
8tetë
9nëntë
10dhjetë
11njëmbëdhjetë
12dymbëdhjetë
13trembëdhjetë
14katërmbëdhjetë
15pesëmbëdhjetë
16gjashtëmbëdhjetë
17shtatëmbëdhjetë
18tetëmbëdhjetë
19nëntëmbëdhjetë
20njëzet
21njëzet e një
22njëzet e dy
23njëzet e tre
24njëzet e katër
25njëzet e pesë
26njëzet e gjashtë
27njëzet e shtatë
28njëzet e tetë
29njëzet e nëntë
30tridhjetë
31tridhjetë e një
32tridhjetë e dy
33tridhjetë e tre
34tridhjetë e katër
35tridhjetë e pesë
36tridhjetë e gjashtë
37tridhjetë e shtatë
38tridhjetë e tetë
39tridhjetë e nëntë
40dyzet
41dyzet e një
42dyzet e dy
43dyzet e tre
44dyzet e katër
45dyzet e pesë
46dyzet e gjashtë
47dyzet e shtatë
48dyzet e tetë
49dyzet e nëntë
50pesëdhjetë
51pesëdhjetë e një
52pesëdhjetë e dy
53pesëdhjetë e tre
54pesëdhjetë e katër
55pesëdhjetë e pesë
56pesëdhjetë e gjashtë
57pesëdhjetë e shtatë
58pesëdhjetë e tetë
59pesëdhjetë e nëntë
60gjashtëdhjetë
61gjashtëdhjetë e një
62gjashtëdhjetë e dy
63gjashtëdhjetë e tre
64gjashtëdhjetë e katër
65gjashtëdhjetë e pesë
66gjashtëdhjetë e gjashtë
67gjashtëdhjetë e shtatë
68gjashtëdhjetë e tetë
69gjashtëdhjetë e nëntë
70shtatëdhjetë
71shtatëdhjetë e një
72shtatëdhjetë e dy
73shtatëdhjetë e tre
74shtatëdhjetë e katër
75shtatëdhjetë e pesë
76shtatëdhjetë e gjashtë
77shtatëdhjetë e shtatë
78shtatëdhjetë e tetë
79shtatëdhjetë e nëntë
80tetëdhjetë
81tetëdhjetë e një
82tetëdhjetë e dy
83tetëdhjetë e tre
84tetëdhjetë e katër
85tetëdhjetë e pesë
86tetëdhjetë e gjashtë
87tetëdhjetë e shtatë
88tetëdhjetë e tetë
89tetëdhjetë e nëntë
90nëntëdhjetë
91nëntëdhjetë e një
92nëntëdhjetë e dy
93nëntëdhjetë e tre
94nëntëdhjetë e katër
95nëntëdhjetë e pesë
96nëntëdhjetë e gjashtë
97nëntëdhjetë e shtatë
98nëntëdhjetë e tetë
99nëntëdhjetë e nëntë
100njëqind
101njëqind e një
102njëqind e dy
110njëqind e dhjetë
120njëqind e njëzet
130njëqind e tridhjetë
200dyqind
300treqind
1,000një mijë
2,000dy mijë
10,000dhjetë mijë
100,000njëqind mijë
1,000,000një milion
10,000,000dhjetë milionë